Témata konference

Pro připravovaný ročník vybral Programový výbor konference čtyři aktuální specifická témata, která se odrazí v obsahu vyzvaných plenárních přednášek, která nabídnou širší pohled na problematiku vodního hospodářství:

 • P.01 - Různé přístupy k posuzování dopadů vodního hospodářství na životní prostředí
 • P.02 -Vazba mezi vodou, suchem a společností
 • P.03 -Využití molekulární biologie ve vodním hospodářství
 • P.04 -Ztráty vody v kontextu evropské legislativy a celosvětových trendů: Jaká je přijatelná hranice ztrát vody v současnosti a v budoucnosti?

Standardní hlavní témata  konference vycházejí z témat, kterým se CzWA dlouhodobě věnuje a která pokrývají spektrum práce jednotlivých odborných skupin:

 • S.01 - Čištění odpadních vod
 • S.02 - Opětovné užívání vody
 • S.03 - Zpracování a využití kalů
 • S.04 - Dešťové vody ve městech
 • S.05 - Vodárenství
 • S.06 - Specifické polutanty
 • S.07 - Venkovské oblasti a voda
 • S.08 - Průmysl a voda
 • S.09 - Ochrana vod
 • S.10 - Aktuální projekty a stavby   

Pro lepší identifikaci autorů s jednotlivými tématy konference, uvádíme seznam podtémat jednotlivých sekcí.

S.01 Čištění odpadních vod

Inovativní procesy, technologie a zařízení; monitoring, řízení a optimalizace procesů; dopady energetické krize a trvale udržitelná řešení; mikrobiální ekologie aktivovaného kalu; terciární čištění, vývoj a trendy evropské i národní legislativy…

S.02 Opětovné užívání vody

Recyklace vyčištěných odpadních vod vč. šedých vod ve městě, v průmyslu i v zemědělství; moderní metody pro přípravu recyklovaných vod včetně hygienického zabezpečení; recyklace dalších složek z odpadních vod; využívání tepla a energie odpadních vod; zkušenosti s přípravou recyklačních projektů (zejména s plány řízení rizik); legislativní aspekty…

S.03 Zpracování a využití kalů

Odvodňování a sušení kalů, hygienizace kalů; energetické a materiálové využití; nové technologie; mikropolutanty a geny antibiotické rezistence, ekonomika zpracování kalů; trvale udržitelná řešení; legislativní aspekty…

S.04 Dešťové vody ve městech

Monitoring, modelování a jejich nejistoty, plánování, provozní a legislativní aspekty v oboru městského odvodnění - srážky, hospodaření s dešťovými vodami, modrozelená infrastruktura, stokové sítě, odlehčovací komory a další objekty; látkové toky v systému městského odvodnění; dopady recyklace vod na kanalizační infrastrukturu; nová legislativa…

S.05 Vodárenství

Zdroje vody pro úpravu – ochrana, kvalita, trendy; technologie úpravy vody; hygienické zabezpečení pitné vody; distribuce pitné vody; řešení nedostatku pitné vody; výzvy plynoucí z novelizované evropské směrnice pro pitnou vodu; hospodaření s pitnou vodou; dopady energetické krize a trvale udržitelná řešení…

S.06 Specifické polutanty

Specifické polutanty (farmaka včetně ATB a genů rezistence, pesticidy, těžké kovy apod.) v pitné a v odpadní vodě, v povrchových vodách a v ekosystémech – monitoring, koloběh, způsoby a účinnost odstraňování, chování v prostředí, aktuální legislativa

S.07 Venkovské oblasti a voda

Udržitelnost zásobování venkova pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod - centrální a decentrální řešení, stabilita řešení, ekonomika, ekologie, sociální dopady, akceptovatelnost obyvateli…

S.08 Průmysl a voda

Čištění průmyslových vod; procesní vody; úprava technologické vody; úspory vody v průmyslu a vodní audity průmyslových podniků; dopady energetické krize a trvale udržitelná řešení

S.09 Ochrana vod

Identifikace zdrojů znečištění vod, posuzování dopadů a návrh opatření; aktuální stav a očekávaný vývoj kvality a kvantity přírodních vod; ovlivnění vodních toků odpadními vodami za snížených průtoků za sucha; hospodaření s vodou v krajině; havárie na vodních tocích a podzemních vodách a předcházení jim…

S.10 Aktuální projekty a stavby

Právě dokončené či dokončované zajímavé a inovativní projekty a stavby napříč oborem – hospodaření se srážkovými vodami, modrozelená infrastruktura, systémy zásobování pitnou vodou či odkanalizování a čištění odpadních vod, recyklace vod a kalů, revitalizace řek, dopady energetické krize a trvale udržitelná řešení atd.