Diskuzní fórum

Čtvrtek, 21. 9. 2023, 15:45–17:45

Diskuzní fórum se tentokrát bude konat formou panelové diskuze na téma Výzvy a úskalí Směrnice EK o čištění městských odpadních vod. Diskutovat budou odborníci z příslušných oborů a zástupci ministerstev spolu s publikem.

Moderátor: Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D

Aktuální a očekávaný vývoj revize Směrnice

Ing. Jan Žák, Ministerstvo zemědělství ČR

Nové požadavky na čištění odpadních vod

Ing. Filip Wanner, Ph.D., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Revize směrnice o čištění městských odpadních vod mění požadavky na terciární a kvartérní čištění. Jaké technologie máme k dispozici pro lepší odstraňování dusíku a fosforu a také mikropolutantů? A jak se nové požadavky odrazí na energetické i materiálové náročnosti ČOV?

Energetická neutralita ČOV

Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Připravovaná evropská legislativa přináší nový pohled na ČOV: od ČOV už nebude vyžadována jen vysoká kvalita odtoku, ale také uplatnění principů cirkulární ekonomiky a energetické neutrality. ČOV se tak mají stát nejen zdrojem vyčištěné vody, ale také elektrické a tepelné energie a recyklovaných materiálů. Jak jsme v ČR na takovou změnu přístupu připraveni? Bude vůbec možné na českých ČOV tyto cíle splnit a za jakou cenu?

Snížení znečištění z odlehčovacích komor

doc. Ing. David Stránský, Ph.D., České vysoké učení technické učení v Praze

Revize směrnice nově požaduje i snížení zatížení vodních toků přepady z odlehčovacích komor a předepisuje cesty, jak toho dosáhnout. Diskutována bude reálnost požadavků jak z pohledu technického, tak ekonomického včetně motivace producentů srážkových vod k jejich odpojení od stokové sítě. Otázkami jsou i proveditelnost monitoringu a kontrola plnění požadavků směrnice, např. nezávislý audit používaných simulačních modelů.

Co dál s mikropolutanty?

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M, Veolia Holding Česká republika, a.s.

Odpovědnost původce za znečištění je téma, které zavedla ve vodním hospodářství již Rámcová směrnice o vodách. Návrh revize směrnice o čištění městských odpadních vod prosazuje rozšířenou odpovědnost výrobců léků, na jejímž základě mají být částečně financována opatření na odstraňování mikropolutantů z odpadních vod. Sdružení EurEau si nechalo vypracovat podrobnou analýzu, která toto schéma podpořila. Jak ale přistoupit k vlastní realizaci v ČR?

Další účastníci panelu

Mgr. Martin Pták, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Jan Macháč, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Pavel Rosendorf, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.